portalKRS.pl
Baza KRS Dz 4
Od 1 stycznia 2020 r. płatność powyżej 15 tys. zł na rachunek spoza "wykazu podatników VAT" wiąże się z konsekwencjami w podatku dochodowym i z odpowiedzialnością solidarną w VAT


Zawartość

"Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT" prowadzony jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Baza jest aktualizowana raz na dobę i zawiera dane o podatnikach, którzy:
 • zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni
 • nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru
 • zostali przywróceni jako podatnicy VAT
Podstawą niezarejestrowania lub wykreślenia przedsiębiorcy w rejestrze podatników VAT są okoliczności:
 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,
 • podmiot nie istnieje
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem albo jego pełnomocnikiem
 • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego
 • posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań, których zamiarem jest wykorzystanie działalności banków lub SKOK do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi
 • wobec podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
 • podatnik zawiadomił o zakończeniu prowadzenia czynności, które podlegają opodatkowaniu
 • podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów, które dotyczą zawieszenia wykonywania o działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy
 • podatnik, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały
 • podatnik składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia
 • podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, które dokumentowały czynności, które nie zostały wykonane
 • podatnik, prowadząc działalność gospodarczą, wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy, którzy biorą udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi, uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku, aby odnieść korzyść majątkową
 • likwidacja działalności lub śmierć podatnika

Sankcje


Konsekwencje braku weryfikacji kontrahenta w wykazie:
 • niedochowanie należytej staranności
 • brak możliwości odliczenia VAT naliczonego od faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany dla potrzeba VAT
 • brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów dla płatności powyżej 15 tys. zł, o ile została ona dokonana na rachunek inny niż zgłoszony do VAT Biała Lista
 • ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe, jeśli Kontrahent nie zapłaci należnego podatku VAT od transakcji, która dokonana była na rachunek inny niż zgłoszony do VAT Biała Lista

Korzyści

W wykazie znajdują się dane dotyczące podmiotu, m.in.
 • nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • status podmiotu w VAT: czynny lub zwolniony lub niezarejestrowany
 • numery identyfikacyjne NIP, REGON, KRS - o ile zostały nadane
 • adres siedziby
 • data rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery bankowych rachunków rozliczeniowych NRB lub rachunków w SKOK prowadzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
Unikalne ID dla każdego zapytania jest dowodem dochowania należytej staranności i dokonania płatności na rachunek zgodny z wykazem na dzień sprawdzenia.

Sprawdzenie VAT-EU

Komisja Europejska (zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r) udostępnia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług możliwość weryfikacji statusu VAT kontrahenta, m.in. potwierdzenie aktywności numeru VAT polskiego przedsiębiorcy na terenie UE, w zakresie:
 • Numer VAT aktywny - jeśli podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny na potrzeby dostaw wewnątrzwspólnotowych
 • Numer VAT nieaktywny - jeśli podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny na potrzeby dostaw wewnątrzwspólnotowych


OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT