portalKRS.pl
Baza KRS Dz 4
Od 1 stycznia 2020 r. płatność powyżej 15 tys. zł na rachunek spoza "wykazu podatników VAT" wiąże się z konsekwencjami w podatku dochodowym i z odpowiedzialnością solidarną w VAT


Zawartość

"Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT" prowadzony jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Baza jest aktualizowana raz na dobę i zawiera dane o podatnikach, którzy:
 • zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni
 • nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru
 • zostali przywróceni jako podatnicy VAT
Podstawą niezarejestrowania lub wykreślenia przedsiębiorcy w rejestrze podatników VAT są okoliczności:
 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,
 • podmiot nie istnieje
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem albo jego pełnomocnikiem
 • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego
 • posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań, których zamiarem jest wykorzystanie działalności banków lub SKOK do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi
 • wobec podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
 • podatnik zawiadomił o zakończeniu prowadzenia czynności, które podlegają opodatkowaniu
 • podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów, które dotyczą zawieszenia wykonywania o działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy
 • podatnik, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały
 • podatnik składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia
 • podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, które dokumentowały czynności, które nie zostały wykonane
 • podatnik, prowadząc działalność gospodarczą, wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy, którzy biorą udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi, uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku, aby odnieść korzyść majątkową
 • likwidacja działalności lub śmierć podatnika

Sankcje


Konsekwencje braku weryfikacji kontrahenta w wykazie:
 • niedochowanie należytej staranności
 • brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów dla płatności powyżej 15 tys. zł dokonanych po 01.01.2020 r
 • ryzyko odpowiedzialności solidarnej wraz z kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji

Korzyści

W wykazie znajdują się dane dotyczące podmiotu, m.in.
 • nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • status podmiotu w VAT: czynny lub zwolniony lub niezarejestrowany
 • numery identyfikacyjne NIP, REGON, KRS - o ile zostały nadane
 • adres siedziby
 • data rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery bankowych rachunków rozliczeniowych NRB lub rachunków w SKOK prowadzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
Unikalne ID dla każdego zapytania jest dowodem dochowania należytej staranności i dokonania płatności na rachunek zgodny z wykazem na dzień sprawdzenia.

Sprawdzenie VAT-EU

Komisja Europejska (zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r) udostępnia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług możliwość weryfikacji statusu VAT kontrahenta, m.in. potwierdzenie aktywności numeru VAT polskiego przedsiębiorcy na terenie UE, w zakresie:
 • Numer VAT aktywny - jeśli podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny na potrzeby dostaw wewnątrzwspólnotowych
 • Numer VAT nieaktywny - jeśli podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny na potrzeby dostaw wewnątrzwspólnotowych


Sposoby dostępu do danych:
 • API - sprawdzenie po numerze NIP lub numerze rachunku bankowego NRB
 • Gate-To-Information®
 • Sprawdzenie hurtowe (batch process)

OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
STATUS VAT
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. GROCHOWSKA 344 lok. 3,
  03-838 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT